Världsmedborgare!

Undervisningsupplägg
Skapad 2020-02-28

Ämnen: Svenska, Samhällskunskap, Övrigt

Grundskola
Årskurs: 1

Brudhammars förskola
Stenungsunds kommun

Beskrivning av projektet

Samhälle - Världsmedborgare!

Syftet är att i förlängningen ge varje individ en förbättrad valkompetens och bidra till att de får utökad och mer omfattande erfarenhets- och kunskapsbank.

Genomförande kommer att bestå i samtal med barnen om deras erfarenheter och tankar kring yrkesliv. Vi kommer att utöka deras kunskapsbank och omvärldsupplevelse med hjälp av vårdnadshavare, studiebesök och besök av yrkesperson, litteratur och film samt olika genom att söka information på internet. Vid varje upplevelse/input har vi samtal med barnen om det upplevda och försöker då fördjupa förståelsen samt om möjligt utmana deras föreställningar av det samma.

Ämnesområde

Bakgrunden till att vi startat den här aktivitet är ett projekt som skall syfta till att framtida yrkesval inte begränsas av könstillhörighet, social eller kulturellbakgrund.

Vi planerar arbetet med utgångspunkt i barnens erfarenheter av yrkesliv och eftersträvar att fylla på deras omvärldsupplevelse. Vi kommer att vara lyhörda för barnens funderingar och söka efter svar på de frågor. Vi kommer också att utmana deras föreställningar om vad man gör och vad man behöver kunna för att verka inom olika yrken.

Vi har i huvudsak arbetat med brainstorming kring de yrken de känner till, vårdnadshavarnas arbeten och drömyrken. Uppföljning sker i lärlogg, Unikum där vi dokumenterar det vi har genomfört samt reflekterar över processen och analyserar den. Utvärdering sker genom återkommande SKA-utvärderingar.

Vår förhoppning är att barnen skall få upp ögonen för fler möjliga framtida yrkesval och bli nyfikna på vad de skulle kunna jobba med i framtiden. Vi hoppas också att de ska känna att de redan har förmågor och färdigheter som passar olika yrken och att de får en tilltro till att de kan lära sig det som behövs för att kunna få jobba med det de vill.

Barnens delaktighet är stor då vi hela tiden, i de samtal vi för med dem, utgår från det de vet och det de vill veta samt att de genom studiebesök, litteratur och film får möjlighet att leva sig in i hur det är att jobba inom olika yrken.

Vi har en nära samverkan med en avdelning på vår förskola. Dessutom samverkar vi med en avdelning på vår ”systerförskola”. Vi samverkar med vårdnadshavarna och deras arbetsplatser. Vi besöker biblioteket vid val av litteratur.

Vi kopplar aktiviteterna framförallt till läroplansmålen och skolans vision.

Barnen kommer att ha samlat på sig erfarenheter och kunskap kring arbetslivet genom olika samtal och upplevelser. Detta kommer förhoppningsvis ge dem en god grund inför deras fortsatta utforskande av vad ett framtida arbetsliv kan innebära.

Vi jobbar i en demokratisk anda där det är barnens erfarenheter, åsikter vi utgår ifrån. Vi hoppas att arbetet skall leda till en större jämställdhet då vi kommer lyfta fram att det är individens egenskaper och förmågor samt intresse som är avgörande och inte kön eller bakgrund.

Vi upptäckte att barnen var väl förtrogna med var deras vårdnadshavare arbetade, men i många fall inte yrkets namn. Det som var positivt var att barnen började fråga sina vårdnadshavare angående deras yrken och vad de behöver kunna.


Dokument (3)

Drömyrke1.jpg

Ladda ner

Drömyrke2.jpg

Ladda ner

Drömyrke3.jpg

Ladda ner