SYV-arbete Åk 3

Undervisningsupplägg
Skapad 2019-04-08

Ämnen: Svenska, Svenska som andraspråk, Samhällskunskap, Bild

Grundskola
Årskurs: 3

Röda Bergaskolan
Smedjebackens kommun

Beskrivning av projektet

Beskrivning av arbetsmoment:
* Intervju av en vuxen om dennes arbete (underlag finns bifogat).

* Eleverna fick sedan använda intervjusvaren och skriva en berättande text om yrket.

* Eleverna har fått följa "Drömyrket" från UR Skola och sedan själva fått skriva om sitt eget drömyrke.

* I grupper har eleverna fått diskutera och samtala om olika samhällsfunktioner och värderat de olika samhällsfunktionernas roll i vårt samhälle (kort som användes som underlag finns bifogat).
Frågeställningar eleverna fick var:
- Vilka samhällsfunktioner är viktigast i vårt samhälle?
- Varför är de viktiga?
Efter gruppdiskussionerna fick eleverna presentera sina förslag på viktiga samhällsfunktioner för varandra.

* Eleverna har fått fundera över vilka yrken som finns i vårt närområde och därefter valt ett yrke att skriva om och presentera för övriga i klassen. ´

* Eleverna blev tilldelade ett "ovanligt" yrke. Därefter fick de söka fakta och information om yrket på internet. De skrev sedan om yrket och presenterade för varandra.

Ämnesområde

Temaområden utifrån kursplanen i samhällskunskap:
Yrken och verksamheter i närområdet
Centrala samhällsfunktioner

Syfte:
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhället och arbetslivet. Syftet är att ge eleverna förståelse och kunskaper om arbetslivet som kan påverka dem i deras framtida studie- och yrkesval.

Syftet är också att visa på alternativ och samtala om sådant som kan begränsa eleverna i deras framtida yrkesval, såsom kön, kulturell och/eller social bakgrund.

Mål:
Eleven ska kunna ange viktiga samhällsfunktioner och ge exempel på yrken och verksamheter i närområdet. Eleverna ska också få möjlighet att möta olika ovanliga yrken.

Bedömning:
Eleven visar att de har tagit till sig kunskaper i temat genom att hen kan resonera kring olika yrken och samhällsfunktioner, svara på frågor och göra egna ställningstaganden, enskilt eller i grupp.
Dokument (2)

samhc3a4lle-begreppskort.pdf

Ladda ner

Läxa.Intervjuavuxen.docx

Ladda ner